Listopad 4, 2016

IV Dycha Wtórpol 2020

Regulamin
1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
– Tomasz Wąsowski
– Karol Mochocki
– Gerard Magdziarz
przy współudziale:
– Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
22 sierpnia 2020r. (sobota) godz. 20.30
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka
Wypoczynkowego „Rejów”
• biuro zawodów czynne 21 sierpnia 2020r. w godz. 15:00-18:00 oraz w sobotę 22 sierpnia w
godz. 15:00 – 20:00

4. Trasa Biegu:
– dystans 10 km
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 3 punkty odżywiania
– limit czasu – 1,5 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 20:00 powitanie uczestników biegu
godz. 20:30 start do IV Nocnej Dychy WTÓRPOL 2020
godz. 23:45 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K 1 18 – 29 lat (2002-1991)
K 2 30 – 39 lat (1990-1981)
K 3 40 – 49 lat (1980-1971)
K 4 50 – 59 lat (1970-1961)
K 5 60 – + (1960-

mężczyźni:
M 1 18 – 29 lat (2002-1991)
M 2 30 – 39 lat (1990-1981)
M 3 40 – 49 lat (1980-1971)
M 4 50 – 59 lat (1970-1961)
M 5 60 – 69 lat (1960-1951)
M 6 70 – + lat (1950-+)

7. Nagrody Finansowe:
– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji generalnej za
miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach
wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie o
stanie zdrowia lub złożą stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie
www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 20 sierpnia 2020r. (*patrz pkt. 9 regulaminu)

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 20
sierpnia 2020r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach
grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze
zawodów w następujących wysokościach:

UWAGA! Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego

Do 31.03.2020 – 50 zł
do 30.04.2020 – 70 zł
do 31.07.2020 – 80 zł
do 22.08.2020 – 90 zł
Biuro zawodów – 110 zł UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%

Warunkiem uczestnictwa w półmaratonie w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na
czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów. W biurze zawodów obowiązuje
podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z
nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar
koszulki). Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal.
Warunkiem uczestnictwa w IV Nocnej Dyszce „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu
oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.
Zabronione pod karą dyskwalifikacji jest odsprzedawanie, oddawanie i zamienianie się
numerami startowymi. Numer startowy na koszulce zawodnika musi się zgadzać z imieniem i
nazwiskiem zapisanym na oficjalnej liście startowej.
Udowodniona przez Organizatora zamiana numerów, zmiana zawodnika itp. będzie groziła
dyskwalifikacją w wynikach końcowych, nie przyznaniem nagrody (w przypadku zajęcia miejsca 1
-3 w swojej kategorii).
Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu
startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 10 sierpnia
2020 r. Cesję opłaty startowej wykonuje się samodzielnie po rejestracji/zalogowaniu na stronie
www.datasport.pl. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania
pakietu startowego, bez względu na przyczynę.

10. Mistrzostwa par małżeńskich Mistrzostwa Polski Małżeństw
– Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku
małżeńskim.

1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do udziału w V Mistrzostwach Par małżeńskich przyjmowane są zgodnie z
ogólnymi zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny (nazwisko).

2. KLASYFIKACJA: Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem
łącznym.

3. NAGRODY: Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe informację dotyczące IV Nocnej Dyszce WTÓRPOL 2020 można uzyskać pod
numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 –
14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793.
Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na
wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą
występować w koszulkach Półmaraton Dyszka Wtórpol.